#'گرگ

«من گرگ بیابان ولگردی هستم که در بین انسان ها گیر کرده ام ... دیگر نه کتاب و نه فرو رفتن در خویش و نه حادثه دیگر نمی تواند توجه مرا به خود جلب کند ... نمی دانم چه شورواشتیاقی این مردم را به چنین دنیای الوده ی سرگرم می کند ... آن ها چگونه قدرت دارند از این موسیقی خفه کننده که روح و جسم آدمی را بزنجیر می کشد لذت ببرند ... این ها در این نمایشگاه دنیا و در محافل علمی که خود را تشنه ی دانش می نامند و درمیدان های وسیع ورزش به دنبال چه چیز برسه می زنند و می رقصند حقیقت این است که من ازاین لذت های خود جوراجور که مردم را به نام یک لذت ساختگی سرگرم داشته سر در نمی اورم ... این شادی ها و سرو صدا بقدر خردلی نمی تواند روح آشفته مرا که در دنیای تصورات دست وپا می زنم و راهی به هیچ جاندارم به خود مشغول دارد...»

 

گرگ بیابان / هرمان هسه

/ 0 نظر / 8 بازدید