پست نوزدهم کیمیا بانو | zahrataraneh

تحت تاثیر قرصایی که مصرف میکردم هنوز ساعت خوابم رهم ریخته اس ...باز هم به خواب میرم...یه خواب سبک . صدای بقیه رو میشنوم.
دو پسری که صندلی عقب نشستن درباره ی بازیه کلش صحبت میکنن...بوی عطری که از وسط اتوبوس میاد زیاد جالب نیست . دستی رو روی پیشونیم حس میکنم. نیلو رو میبینم که با تعجب به من نگاه میکنه و میگه : حالت خوبه کیمیا ؟
-آره ...چطور؟
-از اول راه خوابی !
-نه چیز مهمی نیست . .دیشب تا صبح بیدار بودم...یکم خسته ام...
-اوه ...اشکالی نداره . .یکم جلوتر یه ایستگاه تحقیقاتی میرسیم.
-اوکی..
کش و قوسی به گردنم میدم . از پنجره به بیرون نگاه میکنم...تا چشم کار میکنه بیابونه .
با مکان یابه گوشیم تقریبا میتونم درک کنم که کجا هستیم.
توی فکر غرقم که مامان تماس میگیره . همین موقع هم اتوبوس متوقف میشه . همینطور که بچه ها در حال پیاده شدن هستن جواب میدم .
احوال پرسی های مادرونه و سوالایی که ناچارن جواب میدم .
-اولین سفریه که تا این جاش بم خوش نگذشته
-یکم که بگذره عادت میکنی ...اون دانشجو ها چجورن ...؟
-خیلی خوب ...البته هنوز زیاد نمیشناسمشون ...ولی آدمای خوبی به نظر میان..
متوجه میشم که اتوبوس خالی شده و همه رفتن .
-من باید برم مامان !
-به نظر میاد صدات رنجوره ..چیزی شده ؟
-صدای من ؟ تو چجور میفهمی از صدام که ناراحتم؟ ...
-طبیعیه..
همینطور که از جام بلند میشم و کوله پشتیمو میندازم رو دوشم ، میگم : درست میشه ایشالا ..
و البته با این که قلبا زیاد امیدی ندارم...و از اتوبوس پیاده میشم .
مردد توی حیاط ایستگاه تحقیقاتی راه میرم .
چن تا پسر در حال سفت کردن بند کفشاشون هستن . تازه متوجه کفشای بقیه میشم . اکثرا پوتین پوشیدن . کفشای مخصوص بیابون گردی . واقعا این سفر اینقدر جدیه ؟
بهنام ، شوهر نیلو به طرفم میاد و میگه : با اون کفشا می خوای با ما بیای؟
نگاهی به کفشام میندازم . با قاطعیت میگم : هشتاد تومن براشون دادم...کفشای خوبی هستن .
بهنام خنده ای سر میده . ناچارن به یه جفت پوتین که تا حدودی برام گشاد هستن عوضشون میکنم.

/ 0 نظر / 7 بازدید